Sprawozdanie GUGiK-6.0

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail, iod@gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o statystyce publicznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa art. 18 i art. 31 ustawy
z dnia 29 czerwca o statystyce publicznej (tj. Dz. U. 2018 poz. 997) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystki publicznej na dany rok badania.
5. Kategoriami danych osobowych są rodzaje danych osobowych tj.:
• nazwiska i imiona,
• adres e-mail.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest tożsamy
z czasem realizacji badań statystycznych statystki publicznej przez Głównego Geodetę Kraju.
8. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze źródeł wskazanych w punkcie 4.
11. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.