Jak dodać nowego użytkownika aplikacji EMUiA?
Aby dodać nowego użytkownika/administratora/obserwatora do aplikacji EMUiA należy na adres Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa) przysłać wypełniony wniosek, którego wzór znajduje się w zakładce „Zasady udostępniania” na stronie aplikacji EMUiA (www.emuia.gugik.gov.pl).

Co zrobić gdy zagubi się login i hasło do aplikacji EMUiA?

W przypadku konieczności przypomnienia danych dostępowych do aplikacji EMUiA należy zgłosić taką potrzebę mailowo na adres emuia@gugik.gov.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 22 532 25 36. W odpowiedzi na adres e-mailowy użytkownika aplikacji, który zgłasza potrzebę przypomnienia danych dostępowych zostanie wysłany ponownie login i hasło do aplikacji EMUiA.

Gdzie szukać pomocy w przepadku pytań dot. obsługi aplikacji EMUiA?

Na stronie internetowej aplikacji EMUiA (www.emuia.gugik.gov.pl) w zakładce „Pomoc” udostępniony został zeszyt ćwiczeń dot. aplikacji EMUiA oraz krótkie filmy instruktażowe, które prezentują zagadnienia związane z pracą w aplikacji. Dodatkowo jest możliwość skorzystania ze wsparcia konsultantów, którzy są dostępni od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:15 – 16:15 pod numerem telefonu 22 532 25 36.

Czy można dodać nową warstwę do aplikacji EMUiA?

Tak, aplikacja EMUiA daje możliwość dodawania nowych warstw tłowych do mapy. Administrator aplikacji może dokonać importu warstw WMS/WFS/WMTS oraz warstw w formatach SHP, DXF i GML. Import nowej warstwy dostępny jest dzięki narzędziu „Importuj”, które zlokalizowane jest w zakładce „Administracja” menu głównego Aplikacji EMUiA.

Jak można pozyskać aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków?

Do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) można wykorzystywać dane zgromadzone w ewidencji gruntów i budynków (EGiB), na które składają się m.in. dane dotyczące obrysów budynków i działek ewidencyjnych. Dane te są przydatne podczas precyzyjnego określania m.in. przebiegu granic miejscowości, osi ulic i zewnętrznych granic placów, a także przy ustalaniu lokalizacji przestrzennej numerów porządkowych budynków i innych obiektów.

Gmina, na potrzeby prowadzenia EMUiA może pozyskać nieodpłatnie dane EGiB (o ile zgromadzone są w postaci elektronicznej) na podstawie art. 15 ustawy z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takiej sytuacji Gmina powinna wystąpić z wnioskiem do właściwego Starosty. Wzór takiego wniosku oraz przykładowo wypełnione wnioski zostały zamieszczone poniżej.

Wzór wniosku o udostępnienie danych
Pozyskanie danych w postaci warstw plikowych – wzór
Pozyskanie danych w postaci usług danych przestrzennych – wzór

Dane EGiB mogą zostać udostępnione zarówno w postaci źródeł plikowych jak i usług danych przestrzennych (WMS, WMTS, WFS) w zależności od możliwości technicznych poszczególnych Starostów. Najkorzystniejszą formą pozyskania danych EGiB są usługi danych przestrzennych ponieważ w taki sposób zapewniony jest stały dostęp do aktualnych danych zgromadzonych w bazach prowadzonych przez Starostów. W przypadku danych plikowych zachodzi potrzeba cyklicznego pozyskiwania aktualnych plików z bazy EGiB z powodu zmian jakie dosyć często zachodzą w danych EGiB.

Jak zaimportować dane EGiB w formacie SWDE do aplikacji EMUiA?

Opis importu danych EGiB do aplikacji EMUiA zamieszony został w menu pomocy, które włącza się znakiem zapytania zlokalizowanym w prawym, górnym rogu okna aplikacji EMUiA, w zakładce „Konwersja i import danych EGiB otrzymanych w formacie SWDE”.

Czy można logować się do starej wersji aplikacji EMUiA?

Nie, stara wersja aplikacji jest już nieaktywna. Obecnie można korzystać z nowej wersji aplikacji EMUiA, która została wdrożona wszystkim gminom, które posiadają podpisane porozumienie z Głównym Geodetą Kraju.

Czy można przenieść dane adresowe z innego systemu do aplikacji EMUiA?

Jeżeli gmina posiadają dane z innego systemu teleinformatycznego niż aplikacja EMUiA w formacie GML zgodnym ze schematem podanym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, to na podstawie takiego pliku można dokonać pełnego importu danych do aplikacji EMUiA.