Jak dodać nowego użytkownika aplikacji EMUiA?
Aby dodać nowego użytkownika/administratora/obserwatora do aplikacji EMUiA należy na adres Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa) przysłać wypełniony wniosek, którego wzór znajduje się w zakładce „Zasady udostępniania” na stronie aplikacji EMUiA (www.emuia.gugik.gov.pl).

Co zrobić gdy zagubi się login i hasło do aplikacji EMUiA?

W przypadku konieczności przypomnienia danych dostępowych do aplikacji EMUiA należy zgłosić taką potrzebę mailowo na adres emuia@gugik.gov.pl lub telefonicznie pod któryś z numerów tel. 22 563 13 09, 22 563 13 25, 22 563 13 53 , 22 563 13 96 , 22 563 13 58. W odpowiedzi na adres e-mailowy użytkownika aplikacji, który zgłasza potrzebę przypomnienia danych dostępowych zostanie wysłany ponownie login i hasło do aplikacji EMUiA.

Gdzie szukać pomocy w przepadku pytań dot. obsługi aplikacji EMUiA?

Na stronie internetowej aplikacji EMUiA (www.emuia.gugik.gov.pl) w zakładce „Pomoc” udostępniony został zeszyt ćwiczeń dot. aplikacji EMUiA oraz krótkie filmy instruktażowe, które prezentują zagadnienia związane z pracą w aplikacji. Dodatkowo jest możliwość skorzystania ze wsparcia konsultantów, którzy są dostępni od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach 8:15 – 16:15 pod numerami tel. 22 563 13 09, 22 563 13 25, 22 563 13 53 , 22 563 13 96 , 22 563 13 58.

Czy można dodać nową warstwę do aplikacji EMUiA?

Tak, aplikacja EMUiA daje możliwość dodawania nowych warstw tłowych do mapy. Administrator aplikacji może dokonać importu warstw WMS/WFS/WMTS oraz warstw w formatach SHP, DXF i GML. Import nowej warstwy dostępny jest dzięki narzędziu „Importuj”, które zlokalizowane jest w zakładce „Administracja” menu głównego Aplikacji EMUiA.

Jak można pozyskać aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków?

Do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) można wykorzystywać dane zgromadzone w ewidencji gruntów i budynków (EGiB), na które składają się m.in. dane dotyczące obrysów budynków i działek ewidencyjnych. Dane te są przydatne podczas precyzyjnego określania m.in. przebiegu granic miejscowości, osi ulic i zewnętrznych granic placów, a także przy ustalaniu lokalizacji przestrzennej numerów porządkowych budynków i innych obiektów.

Gmina, na potrzeby prowadzenia EMUiA może pozyskać nieodpłatnie dane EGiB (o ile zgromadzone są w postaci elektronicznej) na podstawie art. 15 ustawy z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takiej sytuacji Gmina powinna wystąpić z wnioskiem do właściwego Starosty. Wzór takiego wniosku oraz przykładowo wypełnione wnioski zostały zamieszczone poniżej.

Wzór wniosku o udostępnienie danych
Pozyskanie danych w postaci warstw plikowych – wzór
Pozyskanie danych w postaci usług danych przestrzennych – wzór

Dane EGiB mogą zostać udostępnione zarówno w postaci źródeł plikowych jak i usług danych przestrzennych (WMS, WMTS, WFS) w zależności od możliwości technicznych poszczególnych Starostów. Najkorzystniejszą formą pozyskania danych EGiB są usługi danych przestrzennych ponieważ w taki sposób zapewniony jest stały dostęp do aktualnych danych zgromadzonych w bazach prowadzonych przez Starostów. W przypadku danych plikowych zachodzi potrzeba cyklicznego pozyskiwania aktualnych plików z bazy EGiB z powodu zmian jakie dosyć często zachodzą w danych EGiB.

Jak zaimportować dane EGiB w formacie SWDE do aplikacji EMUiA?

Opis importu danych EGiB do aplikacji EMUiA zamieszony został w menu pomocy, które włącza się znakiem zapytania zlokalizowanym w prawym, górnym rogu okna aplikacji EMUiA, w zakładce „Konwersja i import danych EGiB otrzymanych w formacie SWDE”.

Czy można logować się do starej wersji aplikacji EMUiA?

Nie, stara wersja aplikacji jest już nieaktywna. Obecnie można korzystać z nowej wersji aplikacji EMUiA, która została wdrożona wszystkim gminom, które posiadają podpisane porozumienie z Głównym Geodetą Kraju.

Czy można przenieść dane adresowe z innego systemu do aplikacji EMUiA?

Jeżeli gmina posiadają dane z innego systemu teleinformatycznego niż aplikacja EMUiA w formacie GML zgodnym ze schematem podanym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, to na podstawie takiego pliku można dokonać pełnego importu danych do aplikacji EMUiA.