Dane użytkowników aplikacji do prowadzenia Ewidencji Miejscowości Ulic i Adresów

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail, iod@gugik.gov.pl, www.gugik.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia porozumienia Głównego Geodety Kraju z gminą.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja porozumienia dotyczącego udostępnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
5. Kategoriami danych osobowych są rodzaje danych osobowych tj.:
• nazwiska i imiona,
• numer telefonu,
• adres e-mail,
• rola w aplikacji,
• login.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych ze zbioru danych osobowych: Dane użytkowników aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, mogą być podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem:

 

Termin realizacji umowy/rękojmi

Nazwa firmy

Adres

1)

11.07.2018 r.

Asseco Poland S.A.

Rzeszów,
ul. Olchowa 14,
35-332

2)

09.12.2018 r.

PLAN S.A.

Warszawa,
ul. Puławska 435A,   02-801

3)

09.12.2018 r.

Okręgowe Przedsiębiorstwo  Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

Kraków,
ul. Grzegórzecka 10,    31-530

4)

09.12.2018 r.

RGProjekt Spółka z o.o.

Kraków,
ul. Skotnicka 210,     31-394

5.

09.12.2018 r.

Okręgowe Przedsiębiorstwo  Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o.

Opole,
ul. Rybacka 15,
45-003

6)

09.12.2018 r.

GEOSAT

Kraków,
ul. Ignacego Łukasiewicza 3,
lok. 325, 31-429

7)

09.12.2018 r.

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A.

Rzeszów,
ul. Geodetów 1,
35-328

8)

14.02.2020 r.

SmallGIS Sp. z o.o.

Kraków,
ul. Wadowicka 8a,      30-415


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Planowany okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest tożsamy
z czasem prowadzenia przez Głównego Geodetę Kraju bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
9. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe pochodzą ze źródeł wskazanych w punkcie 4.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.